Tembang Macapat (Kinanthi)

KINANTHI

Seneng ati ora krungu

Bebungah kaya jaladri

Rasa rasane salira

Nyuwun esti kang basuki

Gumregah ning jero driya

Candra gawa obar – abir

 

Kang padhange warna dhadhu

Dadi agni bagaspati

Anggung rumakete eka

Gatra jiwa lir pratiwi

Rikala isih akasa

Wardaya dadi palupi

 

Tresna jiwa kang lumaku

Nalika salira kardi

Ludira dadi manggala

Namung nyuwun dhateng gusti

Kusuma ingkang kuwawa

Sangkan paraning dumadi

 

Kinanthi :

 1. Guru gatra : 6 gatra
 2. Guru wilangan : 8 wanda
 3. Guru lagu : u, i, a, i, a, i

Wangsalan

Wangsalan

 1. Ontang – anting, dadi bocah omongane montang manteng

(Ontang – anting : anak lanang)

 1. Raja Brana, urip neng dunyo mung ngoyak bandha

(Raja Brana : dunyo bandha)

 1. Arum manis, tuku pelem karo ndelok wong manis

(Arum manis : pelem)

 1. Balung wesi, dicagaki ing pinggir dalan

(Balung wesi : cagak)

 1. Tepung gedhang, gedhange digoreng awan – awan

(Tepung gedhang : gedhang goreng)

 1. Ati kebuntel usus, mangan remukan ampela karo sambel

(Ati kebuntel usus : rempela ati)

 1. Eri daging, mangan iwak laut karo sega

(Eri daging : eri iwak)

 1. Njangan pedes, ijo – ijo lomboh rawit

(Njangan pedes : jangan Lombok ijo)

 1. Pepes godhong kates, buntilan nganggo godhong gedhang

(Pepes godhong kates : buntilan)

 1. Isi nangka, tembok omah kae saka beton

(Isi nangka : beton)

 1. Pala pendhem, kuwi gedhe – gedhe tenan pelemme

(Pala pendhem : kuwi   >  uwi)

 1. Pring sebul, swara sulingane kuwi penak dirungokke

(Pring sebul : suling)

 1. Njangan pala gumantung, jangane kates pedes tenan

(Njangan pala gumantung : jangan kates)

 1. Bocah kok mentil randhu, lunga plencing tanpa pamitan

(Menthil randhu : plencing)

 1. Watake eri kemarung, gembiline kae nyocog tenan

(Watake eri kemarung : eri gembili)

 1. Pring enom, dibungkus nganggo glugut saka pring tuwa

(Pring enom : dibungkus  >  bung)

 1. Anak wedhus, ibu lagi nggoreng tempe karo tahu

(Anak wedhus : cempe)

 1. Omah tikus, aku ora turu rong dina rong wengi

(Omah tikus : rong)

 1. Kembang kluwih, budhe isuk – isuk numpak pit onthel nggawa beceran

(Kembang kluwih : onthel)

 1. Wohing widara putih, aku menyang Semarang numpak kreta

(Wohing widara putih : anyang)

Parikan Jawa (Puisi Bahasa Jawa)

 

 • Tuku gethuk werna lima

Pengen methuk ora bisa

 • Mangan samir ngombene tuya

Ati mikir kangen seng liya

 • Ali – ali mata biru

Ayo bali bareng aku

 • Tuku panci, tuku roti

Aja wedi karo wengi

 • Siji loro telu lima

Aja turu ayo lunga

 • Ula mati pinggir kali

Nek wes wengi gek ndang bali

 • Mangan rujak, rujak legi

Klambi sesak gek d ganti

 • Buku pepak werna wungu

Lara awak lara untu

 • Nganggo sandhal, sandhal pedhot

Arep budal nyukur jenggot

 • Kalung emas mata lima

Duh kakang mas aja lunga

 • Manggan ketupat pinggir gapura

Menawi lepat nyuwun ngapu

 • Tuku batik werna lima

Ora becik ora kanca

 • Kursi kayu werna telu

Aja lali marang aku

 • Legi – legi gula jawa, mangan siji untu lara

Mumpung isih duwe nyawa, ati – ati lan waspada

 • Tuku lenga karo tahu, tuku ning pasar Bringharjo

Lali bapak lali ibu, ora bakal ning suwarga

 • Sega kucing ning angkringan, sak bungkus mung rong ewunan

Sing tenan ndolek kekancan, ben ora dingo dolanan

 • Mlaku – mlaku, mlayu – mlayu, tiba lungguh karo ngguyu

Ayo kabeh melu aku, golek kenalan cah ayu

 • Tuku klambi werna telu, abang kuning karo biru

Aja lali sembahyangmu, supaya tentrem uripmu

 • Karo adhi tuku bakpo, bakpo pedhes lombok ijo

Yen wes rabi kudu bisa, masak kanggo anak bojo

Geguritan (Puisi Jawa)

BAKTINE SUKMAKU

Muhammad Sholeh Mauluddin

 

Aku, kowe, kita

Ana kerana tresna saka ibu lan bapa

Saka dunga saha nata jiwa nganti netes eluhe mata

Ora tau njaluk baline asih kang anget kaya rena

 

Ibu lan bapa

Dadi basundara rikala aku butuh tenaga

Dadi bagaskara kang sumunar ning njero salira

Dadi purnama kang ayem lan dadi ademe wardaya

 

Aku ora bisa mbales asih kang gedhe kaya akasa

Jumantara dadi saksi nggonku cerita

Prana ora bisa ngapusi rasa rasane bakti marang wong tuwa

Jiwa lan raga kula insyaallah kanggo ibu lan bapa

Geguritan (Puisi Jawa)

GUSTI

Muhammad Sholeh Mauluddin

 

 

Nalika urip susah sakabehe

Nalika tresna namung saka awake dewe

Nalika raga wis entek tekade

Ludira tumetes ngebaki irenge atine

 

Ndunyo mung digawe sulaya

Wedi getih marang liyane

Atine nandhang sungkawa

Milir salira kang asor yudane

 

Yen wis ngene perkarane jiwa

Namung Gusti kang Maha Asih

Kang Dadi panggon ngilangke angkara murka

Titi wanci dadi saksi agunging kuasa

Cerkak Jawa

Kudu Pinter Milah lan Milih

Tema : Sosial Masyarakat

 

Aku lagi ngeroso susah bungahe urip sek tenanan kuwi rikala aku melbu kuliah, jenengku Arif Rahmad, aku wes setaun kuliah ning salah sijine Universitas swasta ana ing Jogja. Urip ning kutha kang gedhe kuwi ora gampang, kudu pinter – pinter ngatur sakabehe perkara, awit saka sandhang pangan papan tekan dhuwit kuwi kudu diatur kepiye carane supaya bisa cukup kabeh. Mergane apa wae sing ana ning Jogja iki larang kabeh, dadi kudu cerdas yen milih.

Aku kuliah ning Jogja iki duwe kanca seng wes tak anggep keluargaku dewe, dheweke ngekost bareng karo aku, yen arep mangan, arep berangkat ning kampus ki mesti bareng karo aku, jenenge Bagas kanca sekelas ning SMA biyen, nanging saiki beda jurusan karo aku ning yo tetep cerak pasedulurane.

Ana salah sijine dina Bagas ngajaki metu aku arep tuku klambi di nggo ospek pas dadi maba,

“Rif, arep tuku klambi putih kapan? Ospek kampus iki wes sesuk selasa loh, aku  lali ora nggawa seka omah klambine.” Bagas takon.

“weh ho o, aku ora duwe malahan klambi putih ki, lah aku ra duwe dhuwit i di nggo tuku, pira toh regane ki?” Aku jawab karo bingung.

“Lah malah takon aku piye toh, aku yo ra reti regane pira, paling 70 ewu nan.” Bagas jawab.

“Yo aku isih ana iki 100 ewu, ayo arep metu saiki po mumpung isih jam 7, mengko bali ne bengi le ra mangkat – mangkat” Aku ngajak.

“Yo ayo nganggo motor” Bagas takon.

“Yo…” Aku jawab.

Nah sakwise kuwi aku karo Bagas metu njupuk motor njuk langsung doleki toko klambi kuwi. Setengah jam aku karo Bagas muter-muter ora nemu toko klambi kuwi akhire nganggo google maps, nah akhire ketemu toko klambi gedhe banget seng jenenge Jogja Clothes Shop Center, kuwi toko seng khusus dodol klambi mulai kaos nganti jas seng di nggo manten yo ana kabeh lengkap. Nah kerana aku karo Bagas ora ngerti klambi putih kuwi ana ning sebelah endi akhire aku takon ning mbak-mbak sing jaga toko.

“Mbak, kula menika badhe madosi rasukan hem pethak wonten sisih pundi nggih?” Aku takon ning mbakke.

“Menika wonten ing lantai kalih mas, panjenengan minggah escalator menika lajeng mangke panjenengan lurus kemawon.” Mbak seng jaga toko jawab.

“Oh nggih mbak matur nuwun nggih mbak.” Aku ngucapke matur nuwun terus mlaku ning lantai 2 karo Bagas.

Akhire aku nemu klambi putih kuwi, tapi pas tak delok regane langsung istighfar aku.

“Astaghfirullah, bagas delokken regane klambine iki!” Aku ngekon bagas ndelok.

“140 ewu?? Larang banget iki ki. Opo dolek ning nggon liyane po?” Bagas ngajak.

“Yo ayo, aku yo ra duwe dhuwit maneh.” Aku jawab.

“Yowes ayo ning pasar cerak bangjo terminal Giwangan kae tutup ora yo?” Bagas takon.

“Isih jam 8 kok, kayane isih buka.” Aku ngandani.

“Yo merunu wae yo” Bagas ngajak.

“Yo ayo” Aku jawab.

Bar kuwi aku karo Bagas njupuk motor njuk berangkat ning pasar klambi cerak bangjo terminal Giwangan. Ning tengah dalan aku delok ana bakul klambi-klambi karo dasi, sabuk celana ireng lan sak piturute seng di nggo ospek, tapi aku bingung arep mandhek tuku opo ora, amarga jarene kanca-kanca ning kampus umpamane kepengen tuku opo wae seng di nggo ospek aja tuku ning pinggir-pinggir dalan. Tapi aku karo Bagas nyoba mandhek lan takon ning bakule.

“Gas Bagas, kae ana bakul seng dodolan barang-barang ospek, kayane hem putih ana gas, arep tekon wae po?” Aku ngandani Bagas.

“Weh tenan po? Mengko yen larang piye?” Bagas takon.

“Yo takon dhisik regane pira, yen luwih murah saka seng sing ning toko mau kan lumayan toh.” Aku jawab.

“Yo rapopo mampir sik wae lah.” Bagas sarujuk terus motore di parkir.

Bar kuwi aku karo Bagas marani bakule terus takon-takon.

“Nyuwun sewu pak,” Aku nyeraki bakule.

“Monggo le, arep dolek opo kowe?” Pak bakule takon.

“Kula badhe nyuwun pirsa pak, hem pethak ingkang dipunginakaken kangge ospek menika wonten menapa boten nggih pak?” Aku nyoba takon.

“Oh ana le, iki coba di delok sek.” Bakule ngewenehake hem putih.

“Pak menika wonten ingkang lengenipun panjang boten nggih? Kaliyan ukuranipun menika wonten ingkang radi ageng sekedhik pak” Bagas takon.

“Seng lengene dawa kayane ana, sik-sik yo, ukurane seng kowe doleki iki ukuran opo wae?” Bakule takon karo doleki barang e ning tas koper.

“Nggih pak, ukuranipun menika L kaliyan XL pak” Bagas jawab.

Wektu pak bakule doleki klambi ne aku delok-delok barang liyane, aku nemu sabuk seng regane rada murah yaiku limalas ewu. Tapi aku yo eling yen sabukku wes elek, akhire aku kepingin tuku sabuk kuwi.

“Gas, iki ana sabuk gas, tapi regane murah limalas ewu.” Aku bisik-bisik ning Bagas.

“Weh ho o, yowes rapopo di tuku wae sabukmu yowes elek toh, hahaha.” Bagus jawab karo ngguyu.

“Asem kowe ki, yo sek tak takokke bar iki” Aku jawab karo mesem.

Pas aku omong-omongan karo Bagas, pak bakule mau ngewenehke klambi seng tak doleki.

“Iki le ana, iki seng L le, seng XL entek iki kepiye le?.” Bakule nunjukake klambine.

“Rif piye iki? Klambine seng ukuran kowe ora ana? Opo aku tuku dishik terus kowe tak terke ning pasar klambi cerak terminal?” Bagas takon aku

“Yo.. Yowes rapopo ngono wae ketimbang mengko ning kana ukuranmu seng ora ana?” Aku jawab karo rada gela.

“Reginipun menika pinten nggih pak rasukanipun?” Bagas takon.

“Iku regane sangang puluh ewu le.” Pak bakule jawab.

“Boten saged kirang pak?” Bagas ngenyang.

“Pas mas regane, ora oleh untung aku mengko mas.” Pak bakule jawab karo nesu.

“Rif lumayan iki regane luwih murah ketimbang ning toko seng mau, tapi kaine rada elek, tapi rapopo lah.” Bagas ngandani aku.

“Sabuke sisan di takokke Gas.” Aku ngongkon Bagas.

“Ho o, sabuk menika reginipun pinten nggih pak?” Bagas takon.

“Sabuke iku limalas ewu.” Pak bakule jawab.

“Piye, sida ora?” Bagas takon aku.

“Yo rapopo , mumpung ana toh, iki sekalian aku nitip sabukke” Aku ngomong ning Bagas.

Akhire sabuk karo klambine di bungkusake karo pak bakule, terus aku karo Bagas jupuk dhuwit ning tas. Terus bayar.

“Pak menika artanipun nggih, rasukanipun menika sangang dasa ewu, kaliyan sabuk menika kalih dasa ewu nggih pak, dados menika setunggal atus sedasa ewu.” Bagas ngewenehke dhuwite.

“Yo suwon yo le” Pak bakule ngomong.

“Nggih pak sami-sami” Aku karo Bagas jawab.

Bar kuwi aku karo Bagas jupuk motor terus ning pasar klambi cerak terminal Giwangan dolek klambi putih di nggo aku. Pas sak wise tekan nggone aku karo Bagas markirke motor njuk langsung dolek toko seng dodolan klambi putih kae. Nanging amargi wes bengi akeh toko kelambi seng wes tutup, untunge ning blok buri isih ana seng bukak, jenenge toko Sumber Busana. Kuwi dodol klambi dolan, klambi kerja, lan seragam-seragam sekolah. Terus aku karo Bagus mlaku ning toko kuwi.

“Rif kae loh ana toko seng bukak. Sumber busana po kuwi jenenge?” Bagus ngandani.

“Oh ho o bener, muga ana ya klambine.” Aku jawab.

Pas wes tekan ning toko aku delok-delok klambi seng ana, Akhire aku langsung nemu klambi hem putih seng lengene dawa. Tapi aku rada kuwatir wedi larang maneh, amarga ora ana tulisan regane ning klambi kuwi.

“Gas, iki ana klambine persis karo nggonanmu yo, ukuran XL yo ana iki. Tapir ora ana regane iki, wedi larang aku.” Aku ngandani Bagas.

“Weh iyo bener iki padha karo nggonan ku, paling yo regane ameh pada karo nggonku rif. Takon sek wae.” Bagas jawab.

“Yo bener ding, mbak mbak nyuwun sewu.” Aku takon seng jaga toko.

“Wonten menapa mas?” Mbak seng jaga toko jawab.

“Mbak hem pethak menika pinten nggih reginipun?” Aku takon.

“Oh menika wolong dasa ewu mas.” Mbak seng jaga toko jawab.

“Nggih mbak matur nuwun nggih mbak.” Aku jawab terus marani Bagas.

“Gas Bagas, iki regane mung wolong puluh ewu, luwih murah seka nggonanmu. Alhamdulillah.” Aku ngandani Bagas karo ngguya ngguyu.

“Lah kok iso ngono. Lah ngerti ngene iki aku mau ra sida tuku ning bapak kae mau, aku tuku ning kene wae. Walah…” Bagas jawab karo nesu.

“Yo aku dewe ora reti, mumpung ana sing murah ora tuku seng liyane po? Sabuk, topi ngono ora?” Aku ngandani Bagas.

“Ho o lah, aku tuku sabuk wae padha kowe, regane rong puluh ewu toh?” Bagas takon.

“Ho o nggon ku mau rong puluh ewu.” Aku ngandani.

“Yowes tak tuku sabuk kae pada nggonmu.” Bagas njupuk sabuke.

“Yo kene tak bayarke sisan.” Aku ngomong ning Bagas.

Bar kuwi aku njupuk klambi karo sabuke Bagas, terus mlaku ning kasir.

“Mbak menika kula badhe bayar rasukan hem kaliyan sabuk mbak.” Aku ngomong ning kasir.

“Nggih mas, hem menika reginipun wolong dasa ewu, lajeng sabuk menika reginipun kalih dasa gangsal ewu nggih mas.” Mbak kasir ngandani.

“Loh kok luwih larang seka seng mau Rif?!” Bagas bingung.

“Aku ora reti gas, terus piye iki? Sida ora?” Aku takon Bagas.

“Ora sida lah, larang banget, di cancel wae.” Bagas ngongkon karo nesu.

“Yo.. Mbak nyuwun sewu, eh sabuk menika boten siyos kula pundhut nggih mbak.” Aku ngomong ning kasir.

“Oh nggih mas, boten menapa menapa. Nggih dados menika ingkang badhe dipun pundhut menika namung hem pethak nggih? Totalipun menika wolong dasa ewu mas.” Mbak kasir ngandani.

“Oh nggih mbk, menika artanipun, matur nuwun nggih mbk.” Aku jawab karo ngewenehke dhuwit.

Aku bar bayar karo njupuk klambi mau langsung mlaku ning parkiran karo Bagas. Bagas bingung ngopo regane saben toko utawa bakul iki beda.

“Rif ning Jogja iki marai bingung le arep tuku barang, dolek seng murah susah yo, kadang ning toko iki murah ning toko liyane larang. Barang seng di adol padha, tapi regane ora padha.” Bagas nesu nesu.

“Yo pancen le urip ning kutha ne uwong iki beda karo le urip ning kutha ne awakdewe, apa maneh Jogja iki kutha gedhe, sembarange yo ora mesti murah ora mesti larang, dadi yo kudu pinter-pinter le milih apa wae.” Aku ngandani Bagas.

“Ho o yo bener, yo bar ki le arep tuku apa wae kudu isa milih lan dolek seng paling murah yo Rif. Wes ayo bali, ngko ndak kebengen.” Bagas ngajak.

“Ho o ayo.” Aku jawab.

Bar kedadeyan kuwi aku karo Bagas bali ning kos-kosan, lan nganti saiki mesti ati-ati lan milih-milih le arep tuku apa wae supaya ngerti endi seng larang endi seng murah, endi seng apik endi seng ora, merga urip ning kutha ne uwong kuwi kudu mandiri lan kudu pinter milah lan milih.

Bar setahun aku urip ning kutha Jogja iki aku wes reti akeh sathithike apa wae sing ana ung Jogja iki, dadi wes ora gumunan kaya pas wektu aku maba kae. Ana ing salah sawijining dina pas awan aku kuliah Bagas telfon aku, jarene arep njupuk kunci kos, nanging aku bingung merga Bagas iki nggawa kunci dewe, ngapa dek ne ora nganggo kunci ne dewe?

“Halo Rif, Arif. Kowe ning endi? Aku arep njupuk kuncine kamar kos.” Bagas telfon karo bingung.

“Halo, loh lah ngapa? Kowe iki lak yo nggawa kunci kamar kos dewe toh? lah ngapa arep njupuk nggonanku?” Aku jawab.

“Lah kunci ku iki ilang emboh neng ndi aku ora reti. Aku arep njupuk buku paktek, merga ana kuliah sore aku.” Bagas jawab karo nesu.

“Sek sek aku iki lagi wae rampung le kuliah, bar ki tak bali kos, ana sing keri bukuku ning kos, lali ra tak gawa.” Aku jawab.

“Yo gek cepet, aku wis ning kos iki.” Bagas nesu.

“Yo enteni dilit. Aja telfon maneh merga baterai ne hape ku entek, bar ki mati” Aku jawab.

“Lah piye mengko le takon kowe ning ngendi?” Bagas takon.

“Yowes gek ning kos enteni ning kos wae. Aku bar ki bali kos.” Aku jawab.

“Yo, tak enteni aja suwe – suwe.” Bagas ngandani.

“Iyo, wes ya. Assalamu’alaikum.” Aku ngomong.

“Waalaikum salam.” Bagas njawab.

Bar kuwi tak pateni telfon seko Bagas njuk aku mlaku ning parkiran motor karo kanca kancaku. Nanging ana dalan arep ning parkiran aku diundang karo Dimas kancaku sekelas, aku ora diolehke bali amarga arep nggarap tugas kelompok.

“Rif, Arif…!” Dimas ngundang aku.

“Loh, Dimas, ana apa? Kan kuliahe wes rampung toh?” Aku jawab.

“Uwes, kowe arep ning ndi? Ayo nggarap tugas seko Bu Indah seng nggawe makalah kae, merga dina iki terakhir le numpuk.” Dimas ngandhani aku.

“Aku arep bali sik dim, arep ngekekke kunci kos ning kanca ku merga kuncine seng di gawa dheweke ilang. Rapopo yo?” Aku jawab karo bingung.

“Lah saiki mumpung isih jam 1, merga mengko jam 3 aku ora iso merga ana rapat organisasi aku, gur isa ne saiki.” Dimas njawab karo nesu.

“Yo dilit wae, kos ku cerak kene” Aku njawab.

“Yo tenan? 15 menit yo? Tak enteni ana ing kantin yo? Nggarap ning kana wae.” Dimas ngandani.

“Yo, tak tinggal bali sek yo?” Aku ngomong.

“Hape mu aja lali digawa ben gampang le arep ngandani kowe.” Dimas ngandani

“Hape ku baterai ne entek gur 3% iki?” Aku jawab.

“Lah mengko piye le arep ngandani kowe? Dimas takon.

“Yowes enteni wae ning kantin mengko 15 menit aku rana.” Aku jawab

“Yowes ngati – ati yo.” Dimas ngomong.

“Iyo.” Aku njawab.

Akhire aku njupuk motor banjur bali ning kos. Emboh aku perkarane apa, ning tengah dalan ban motor ku bocor.

“Yaallah ban ku bocor?! ” Aku ngomong dewe karo nesu.

Aku bingung banget merga hape ku mati, dadi ora isa ngandani Bagas utawa Dimas, Pas kuwi aku bingung banget arep kepiye, merga aku wedi yen mengko Dimas nesu karo aku merga aku telat le nggarap tugas kelompok nanging aku yo mesakke Bagas ora isa melbu kos merga kuncine durung tak wenehna. Bar kuwi aku nggoleki tambal ban, nanging ora nemu – nemu, bar 10 menit aku mlaku lagi nemu tukang tambal ban.

“Pak nyuwun sewu ban kula menika bocor pak, badhe nyuwun dipuntambalaken pak.” Aku ngomong marang bapak seng nambal ban.

“Nggih nak, sampean standar banjur lungguh wae.” Bapake mangsuli.

“Nggih pak matur nuwun.” Aku njawab.

Bar kuwi aku bingung maneh merga kayane nambal ban iki isih suwe njuk aku wes kangsenan karo Bagas, kangsenan karo Dimas. Aku bingung banget pas kuwi. Akhire aku nyuwun pirsa kaliyan bapak seng nambal ban.

“Pak kula menika badhe nyuwun pirsa menapa panjenengan gadhah stop kontak kangge ngecas hape pak?” Aku nyuwun pirsa.

“Oh ana le, lah kae stop kontake.” Bapake mangsuli karo nunjukake stop kontak sing ana ning mburi ku.

“Oh nggih pak kula boten pirsa kala wau, kula tumut ngecas nggih pak.” Aku nyuwun ijin.

“Iyo le, di nggo wae rapopo.” Bapake mangsuli.

Bar kuwi aku ngecas hape, njuk tak urupke hape ku, nanging loading e suwe banget merga hape lawas. Pas wes urip hapene, jebul ana telfon ora kejawab seko Bagas karo Dimas. Aku bingung banget pas kuwi kudu kepiye, kudu ngandhani sopo dhisik, kudu ngandhani apa dhisik. Nanging tak coba telfon siji – siji seka Bagas dhisik.

“Halo Bagas?” Aku telfon.

“Kowe iki ning ndi? Di telfon ora iso, di sms yo ora di bales, aku iki ngenteni suwe banget ning kos iki wes ameh setengah jam ngenteni dewe! Jarene cepet!” Bagas nesu karo aku.

“Sek sek sek, tak kandhani yo. Aku mau ki wes ning dalan, jebul ana ing perempatan dalan Kalijaga ban ku bocor, dadi aku iki isih nambal ban, mau ndolek tambal ora ana, aku mlaku sek adoh, iki lagi nemu” Aku ngandhani.

“Oh, Yo aku njaluk ngapura, kan aku ora reti, tapi aku ngenteni suwe banget, mbok tenan.” Bagas njawab.

“Yo aku dewe yo ora reti nek dadi ngene iki. Terus piye? Nek kowe rene wae kepiye? Njupuk kuncine rene ning tambal ban sandinge bakul martabak perempatan Kalijaga? Ngerti ora?” Aku takon.

“Yo aku reti. Enteni ning kana, tak parani.” Bagas jawab.

“Yo ngati – ati.” Aku ngomong.

Akhire atiku isa rada ayem tentrem merga Bagas wes gelem nerima alesane ngapa aku urung tekan kos. Saiki aku arep ngomong ning Dimas lan ngandhani yen aku bakal teka nggarap tugas kelompok telat banget merga ban motorku bocor. Nanging aku wedi le arep ngandhani merga wes telat sak jam, Dimas mesthine nesu karo aku. Nanging yo katimbang ora kandha njuk dadi perkara maneh mengko.

“(tut..tut..tut..) kok ora diangkat karo Dimas ya? Wah kayane iki Dimas nesu karo aku dadi telfon ku ora diangkat.” Aku ngomong dewe.

Wes kaping 4 aku telfon Dimas nanging ora diangkat telfonku, ning njero ati aku bingung kudu kepiye. Aku arep sms mengko dadi salah tampa. Tak coba telfon maneh nanging isih ora diangkat, bar kuwi yowes aku meneng karo ndelok motorku seng isih di tambal ban e kae. Njuk bar kuwi jebul Dimas telfon aku. Dewekke ngomong nek mau ora diangkat merga ning dalan.

“Loh iki Dimas telfon, Halo?” Aku ngangkat telfon seko Dimas.

“Halo? Aku njaluk ngapura ya mau telfonmu ora tak angkat merga aku mau isih ning dalan, kowe seko ngendi toh? Aku mau ngenteni dewe ning kantin, gandheng kowe suwe banget akhire tak tinggal bali.” Dimas Ngandhani aku.

“Iyo ora popo, aku yo uga njaluk ngapura ya Dim, merga aku mau ora isa ngandhani kowe yen aku ora isa teka nggarap tugas karo kowe, iki ban motorku lagi bocor mau ning perempat dalan Kalijaga. Dadi aku iki isih nambalke ban motorku. Njaluk ngapurane ya Dim.” Aku njawab karo bingung.

“Oalah lah ora sms utawa telfon aku? Reti ngono tak tulungi mau.” Dimas ngandhani.

“Lah hape ku iki mati mau, dadi ora isa ngandhani kowe.” Aku njawab.

“Saiki kepiye? Isih ning tambal ban po piye?” Dimas takon.

“Ho o iki, nanging bar ki rampung.” Aku njawab.

“Yowes aku arep rapat maneh bar ki, tugase mengko dipara wae, kowe nggarap seng bab 1 aku nggarap bab 2 ne.” Dimas ngandhani aku.

“Yo ngono wae yo rapopo Dim. Matur nuwun yo Dim.” Aku ngomong marang Dimas.

“Iyo, sami-sami Rif. Wes ya, Assalamualaikum” Dimas pamit.

“Waalaikum salam.” Aku njawab.

20 menit sawise kuwi, banjur Bagas teka ning tambal ban kae mau nggawa ngombe karo ngandhani aku.

“Iki di ombe sek, kowe mesthi bingung toh? aku mau ngenteni kowe ki tak pikir ana apa – apa kowe ning dalan, ya sukur gur ban seng bocor.” Bagas ngandhani.

“Iyo aku njalok ngapura yo Gas, yo iki merga aku mau lali ngecas hape, dadi yo ora isa ngandhani kowe.” Aku ngomong.

“Yo rapopo, kene kuncine tak bali kos sek, arep njupuk buku praktek, arep kuliah sore aku ki.” Bagas ngomong.

“Yo iki, mengko kunci ne di titipke bu kos wae rapopo.” Aku ngandhani.

“Yo, tak bali sek yo.” Bagas ngomong.

“Yo ngati – ati.” Aku ngandhani.

Akhire aku reti, nek umpamane arep nggawe kangsenan ki kudu di pikir sek, apa ya awake isa nyaguhi, apa ora? Di pikir maneh bakal isa kelakon kabeh apa ora? Nek arep kangsenan kuwi kudu waspada karo apa wae seng bakal kedaden, aja mung kangsenan njuk ngomong iya wae, nanging kudu dipikir maneh. Nek ana apa – apa babagan kangsenan kuwi yo kudu gelem tanggung jawab. Merga kangsenan kuwi kaya utang. Kudu dibayar.

 

Cerkak Jawa

Kudu Pinter Milah lan Milih

Tema : Sosial Masyarakat

 

Aku lagi ngeroso susah bungahe urip sek tenanan kuwi rikala aku melbu kuliah, Lagi setaun aku kuliah ning salah sijine Universitas swasta ana ing Jogja. Urip ning kutha kang gedhe kuwi ora gampang, kudu pinter – pinter ngatur sakabehe perkara, awit saka sandhang pangan papan tekan dhuwit kuwi kudu diatur kepiye carane supaya bisa cukup kabeh. Mergane apa wae sing ana ning Jogja iki larang kabeh, dadi kudu cerdas yen milih.

Aku kuliah ning Jogja iki duwe kanca seng wes tak anggep keluargaku dewe, dheweke ngekost bareng karo aku, yen arep mangan, arep berangkat ning kampus ki mesti bareng karo aku, jenenge Bagas kanca sekelas ning SMA biyen, nanging saiki beda jurusan karo aku ning yo tetep cerak pasedulurane.

Ana salah sijine dina Bagas ngajaki metu aku arep tuku klambi di nggo ospek pas dadi maba,

“Rif, arep tuku klambi putih kapan? Ospek kampus iki wes sesuk selasa loh, aku  lali ora nggawa seka omah klambine.” Bagas takon.

“weh ho o, aku ora duwe malahan klambi putih ki, lah aku ra duwe dhuwit i di nggo tuku, pira toh regane ki?” Aku jawab karo bingung.

“Lah malah takon aku piye toh, aku yo ra reti regane pira, paling 70 ewu nan.” Bagas jawab.

“Yo aku isih ana iki 100 ewu, ayo arep metu saiki po mumpung isih jam 7, mengko bali ne bengi le ra mangkat – mangkat” Aku ngajak.

“Yo ayo nganggo motor” Bagas takon.

“Yo…” Aku jawab.

Nah sakwise kuwi aku karo Bagas metu njupuk motor njuk langsung doleki toko klambi kuwi. Setengah jam aku karo Bagas muter-muter ora nemu toko klambi kuwi akhire nganggo google maps, nah akhire ketemu toko klambi gedhe banget seng jenenge Jogja Clothes Shop Center, kuwi toko seng khusus dodol klambi mulai kaos nganti jas seng di nggo manten yo ana kabeh lengkap. Nah kerana aku karo Bagas ora ngerti klambi putih kuwi ana ning sebelah endi akhire aku takon ning mbak-mbak sing jaga toko.

“Mbak, kula menika badhe madosi rasukan hem pethak wonten sisih pundi nggih?” Aku takon ning mbakke.

“Menika wonten ing lantai kalih mas, panjenengan minggah escalator menika lajeng mangke panjenengan lurus kemawon.” Mbak seng jaga toko jawab.

“Oh nggih mbak matur nuwun nggih mbak.” Aku ngucapke matur nuwun terus mlaku ning lantai 2 karo Bagas.

Akhire aku nemu klambi putih kuwi, tapi pas tak delok regane langsung istighfar aku.

“Astaghfirullah, bagas delokken regane klambine iki!” Aku ngekon bagas ndelok.

“140 ewu?? Larang banget iki ki. Opo dolek ning nggon liyane po?” Bagas ngajak.

“Yo ayo, aku yo ra duwe dhuwit maneh.” Aku jawab.

“Yowes ayo ning pasar cerak bangjo terminal Giwangan kae tutup ora yo?” Bagas takon.

“Isih jam 8 kok, kayane isih buka.” Aku ngandani.

“Yo merunu wae yo” Bagas ngajak.

“Yo ayo” Aku jawab.

Bar kuwi aku karo Bagas njupuk motor njuk berangkat ning pasar klambi cerak bangjo terminal Giwangan. Ning tengah dalan aku delok ana bakul klambi-klambi karo dasi, sabuk celana ireng lan sak piturute seng di nggo ospek, tapi aku bingung arep mandhek tuku opo ora, amarga jarene kanca-kanca ning kampus umpamane kepengen tuku opo wae seng di nggo ospek aja tuku ning pinggir-pinggir dalan. Tapi aku karo Bagas nyoba mandhek lan takon ning bakule.

“Gas Bagas, kae ana bakul seng dodolan barang-barang ospek, kayane hem putih ana gas, arep tekon wae po?” Aku ngandani Bagas.

“Weh tenan po? Mengko yen larang piye?” Bagas takon.

“Yo takon dhisik regane pira, yen luwih murah saka seng sing ning toko mau kan lumayan toh.” Aku jawab.

“Yo rapopo mampir sik wae lah.” Bagas sarujuk terus motore di parkir.

Bar kuwi aku karo Bagas marani bakule terus takon-takon.

“Nyuwun sewu pak,” Aku nyeraki bakule.

“Monggo le, arep dolek opo kowe?” Pak bakule takon.

“Kula badhe nyuwun pirsa pak, hem pethak ingkang dipunginakaken kangge ospek menika wonten menapa boten nggih pak?” Aku nyoba takon.

“Oh ana le, iki coba di delok sek.” Bakule ngewenehake hem putih.

“Pak menika wonten ingkang lengenipun panjang boten nggih? Kaliyan ukuranipun menika wonten ingkang radi ageng sekedhik pak” Bagas takon.

“Seng lengene dawa kayane ana, sik-sik yo, ukurane seng kowe doleki iki ukuran opo wae?” Bakule takon karo doleki barang e ning tas koper.

“Nggih pak, ukuranipun menika L kaliyan XL pak” Bagas jawab.

Wektu pak bakule doleki klambi ne aku delok-delok barang liyane, aku nemu sabuk seng regane rada murah yaiku limalas ewu. Tapi aku yo eling yen sabukku wes elek, akhire aku kepingin tuku sabuk kuwi.

“Gas, iki ana sabuk gas, tapi regane murah limalas ewu.” Aku bisik-bisik ning Bagas.

“Weh ho o, yowes rapopo di tuku wae sabukmu yowes elek toh, hahaha.” Bagus jawab karo ngguyu.

“Asem kowe ki, yo sek tak takokke bar iki” Aku jawab karo mesem.

Pas aku omong-omongan karo Bagas, pak bakule mau ngewenehke klambi seng tak doleki.

“Iki le ana, iki seng L le, seng XL entek iki kepiye le?.” Bakule nunjukake klambine.

“Rif piye iki? Klambine seng ukuran kowe ora ana? Opo aku tuku dishik terus kowe tak terke ning pasar klambi cerak terminal?” Bagas takon aku

“Yo.. Yowes rapopo ngono wae ketimbang mengko ning kana ukuranmu seng ora ana?” Aku jawab karo rada gela.

“Reginipun menika pinten nggih pak rasukanipun?” Bagas takon.

“Iku regane sangang puluh ewu le.” Pak bakule jawab.

“Boten saged kirang pak?” Bagas ngenyang.

“Pas mas regane, ora oleh untung aku mengko mas.” Pak bakule jawab karo nesu.

“Rif lumayan iki regane luwih murah ketimbang ning toko seng mau, tapi kaine rada elek, tapi rapopo lah.” Bagas ngandani aku.

“Sabuke sisan di takokke Gas.” Aku ngongkon Bagas.

“Ho o, sabuk menika reginipun pinten nggih pak?” Bagas takon.

“Sabuke iku limalas ewu.” Pak bakule jawab.

“Piye, sida ora?” Bagas takon aku.

“Yo rapopo , mumpung ana toh, iki sekalian aku nitip sabukke” Aku ngomong ning Bagas.

Akhire sabuk karo klambine di bungkusake karo pak bakule, terus aku karo Bagas jupuk dhuwit ning tas. Terus bayar.

“Pak menika artanipun nggih, rasukanipun menika sangang dasa ewu, kaliyan sabuk menika kalih dasa ewu nggih pak, dados menika setunggal atus sedasa ewu.” Bagas ngewenehke dhuwite.

“Yo suwon yo le” Pak bakule ngomong.

“Nggih pak sami-sami” Aku karo Bagas jawab.

Bar kuwi aku karo Bagas jupuk motor terus ning pasar klambi cerak terminal Giwangan dolek klambi putih di nggo aku. Pas sak wise tekan nggone aku karo Bagas markirke motor njuk langsung dolek toko seng dodolan klambi putih kae. Nanging amargi wes bengi akeh toko kelambi seng wes tutup, untunge ning blok buri isih ana seng bukak, jenenge toko Sumber Busana. Kuwi dodol klambi dolan, klambi kerja, lan seragam-seragam sekolah. Terus aku karo Bagus mlaku ning toko kuwi.

“Rif kae loh ana toko seng bukak. Sumber busana po kuwi jenenge?” Bagus ngandani.

“Oh ho o bener, muga ana ya klambine.” Aku jawab.

Pas wes tekan ning toko aku delok-delok klambi seng ana, Akhire aku langsung nemu klambi hem putih seng lengene dawa. Tapi aku rada kuwatir wedi larang maneh, amarga ora ana tulisan regane ning klambi kuwi.

“Gas, iki ana klambine persis karo nggonanmu yo, ukuran XL yo ana iki. Tapir ora ana regane iki, wedi larang aku.” Aku ngandani Bagas.

“Weh iyo bener iki padha karo nggonan ku, paling yo regane ameh pada karo nggonku rif. Takon sek wae.” Bagas jawab.

“Yo bener ding, mbak mbak nyuwun sewu.” Aku takon seng jaga toko.

“Wonten menapa mas?” Mbak seng jaga toko jawab.

“Mbak hem pethak menika pinten nggih reginipun?” Aku takon.

“Oh menika wolong dasa ewu mas.” Mbak seng jaga toko jawab.

“Nggih mbak matur nuwun nggih mbak.” Aku jawab terus marani Bagas.

“Gas Bagas, iki regane mung wolong puluh ewu, luwih murah seka nggonanmu. Alhamdulillah.” Aku ngandani Bagas karo ngguya ngguyu.

“Lah kok iso ngono. Lah ngerti ngene iki aku mau ra sida tuku ning bapak kae mau, aku tuku ning kene wae. Walah…” Bagas jawab karo nesu.

“Yo aku dewe ora reti, mumpung ana sing murah ora tuku seng liyane po? Sabuk, topi ngono ora?” Aku ngandani Bagas.

“Ho o lah, aku tuku sabuk wae padha kowe, regane rong puluh ewu toh?” Bagas takon.

“Ho o nggon ku mau rong puluh ewu.” Aku ngandani.

“Yowes tak tuku sabuk kae pada nggonmu.” Bagas njupuk sabuke.

“Yo kene tak bayarke sisan.” Aku ngomong ning Bagas.

Bar kuwi aku njupuk klambi karo sabuke Bagas, terus mlaku ning kasir.

“Mbak menika kula badhe bayar rasukan hem kaliyan sabuk mbak.” Aku ngomong ning kasir.

“Nggih mas, hem menika reginipun wolong dasa ewu, lajeng sabuk menika reginipun kalih dasa gangsal ewu nggih mas.” Mbak kasir ngandani.

“Loh kok luwih larang seka seng mau Rif?!” Bagas bingung.

“Aku ora reti gas, terus piye iki? Sida ora?” Aku takon Bagas.

“Ora sida lah, larang banget, di cancel wae.” Bagas ngongkon karo nesu.

“Yo.. Mbak nyuwun sewu, eh sabuk menika boten siyos kula pundhut nggih mbak.” Aku ngomong ning kasir.

“Oh nggih mas, boten menapa menapa. Nggih dados menika ingkang badhe dipun pundhut menika namung hem pethak nggih? Totalipun menika wolong dasa ewu mas.” Mbak kasir ngandani.

“Oh nggih mbk, menika artanipun, matur nuwun nggih mbk.” Aku jawab karo ngewenehke dhuwit.

Aku bar bayar karo njupuk klambi mau langsung mlaku ning parkiran karo Bagas. Bagas bingung ngopo regane saben toko utawa bakul iki beda.

“Rif ning Jogja iki marai bingung le arep tuku barang, dolek seng murah susah yo, kadang ning toko iki murah ning toko liyane larang. Barang seng di adol padha, tapi regane ora padha.” Bagas nesu nesu.

“Yo pancen le urip ning kutha ne uwong iki beda karo le urip ning kutha ne awakdewe, apa maneh Jogja iki kutha gedhe, sembarange yo ora mesti murah ora mesti larang, dadi yo kudu pinter-pinter le milih apa wae.” Aku ngandani Bagas.

“Ho o yo bener, yo bar ki le arep tuku apa wae kudu isa milih lan dolek seng paling murah yo Rif. Wes ayo bali, ngko ndak kebengen.” Bagas ngajak.

“Ho o ayo.” Aku jawab.

Bar kedadeyan kuwi aku karo Bagas nganti saiki mesti ati-ati lan milih-milih le arep tuku apa wae supaya ngerti endi seng larang endi seng murah, merga urip ning kutha ne uwong kuwi kudu mandiri lan kudu pinter milah milih.